Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Deklaracja dostępności -

Nawigacja

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz do strony internetowej BIP Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 18.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Ułatwienia dostępu

Strona internetowa Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersję z wysokim kontrastem.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt
z koordynatorem ds. Dostępności mjr. SG Władysławem Gbur – tel. 85 714 5082,
kom. 721 960 251, mail wladyslaw.gbur@strazgraniczna.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.
 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

1. Interesanci ze szczególnymi potrzebami przyjmowani są w budynku nr 1 Komendy Podlaskiego Oddziału SG im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą Białymstoku zlokalizowanym przy ul. Gen. J. Bema 100, 15-370 Białystok.
Wejście na teren Komendy Oddziału, a następnie do budynku nr 1 odbywa się poprzez furtkę w ogrodzeniu Komendy Oddziału , która znajduje się po prawej stronie od bramy wjazdowej. Wejście na obniżony chodnik prowadzący ze strony miasta do furtki ograniczone jest przez dwuramienny słup elektryczny, utrudniający poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich (działka, na której znajduje się chodnik i słup nie należy do POSG). Po lewej stronie furtki znajduje się domofon, za pomocą którego można kontaktować się ze służbą dyżurną biura przepustek oraz prosić o wsparcie przy wejściu do biura przepustek.
Po przekroczeniu furtki, po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, który prowadzi do drzwi wejściowych budynku nr 1 Wejście prowadzi do holu biura przepustek, gdzie osoby ze szczególnymi potrzebami zgłaszają do służby dyżurnej biura przepustek swoje przybycie i przedstawiają cel wizyty. Służba dyżurna biura przepustek, powiadamia osobę wskazaną przez interesanta, a osoba ze szczególnymi potrzebami oczekuje w holu na jej przybycie. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą być obsługiwane w miejscu wyznaczonym w holu biura przepustek lub w asyście osoby merytorycznie obsługującej wizytę przechodzą do pomieszczenia, w którym zostaną obsłużone.
Z biura przepustek przechodzi się na teren komendy Oddziału poprzez ,,kołowrotki” lub poprzez drzwi wejściowe, a następnie przez bramkę. Z przejścia przez ,,kołowrotek,, nie mogą korzystać osoby na wózkach inwalidzkich ze względu na stopień przy wyjściu z biura przepustek. Osoby na wózkach inwalidzkich w celu wjazdu na teren komendy oddziału mogą korzystać z drugiego wejścia.
2. Budynki Komendy Oddziału posiadają po dwie kondygnacje oraz nie posiadają wind. Interesanci z niepełnosprawnością ruchową mogą być obsłużeni na parterze budynków. Jedyna winda dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się w budynku nr 22, w którym funkcjonuje Służba Zdrowia Podlaskiego Oddziału SG.
3. W budynkach Komendy Oddziału nie funkcjonują systemy informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych wspomagających osoby słabosłyszące.W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Toalety znajdują się na każdej kondygnacji budynku. Nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.
4. Podlaski Oddział Straży Granicznej dysponuje miejscem parkingowym dla osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Komendy Oddziału. Miejsce parkingowe znajduje się na parkingu przed budynkiem nr 2 i jest stosownie oznakowane. Wjazd na teren Komendy Oddziału odbywa się w reżimie kontroli dostępu. Osoba ze szczególnymi potrzebami po zaparkowaniu pojazdu zobligowana jest do powrotu na biuro przepustek celem przejścia procedury opisanej w pkt. 1.
5. Do Komendy Oddziału oraz jej budynków jest możliwość wejścia osoby ze szczególnymi potrzebami wraz z psem asystującym. Warunkiem wejścia z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę ze szczególnymi potrzebami certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba ze szczególnymi potrzebami nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
6. Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu oraz online przez stronę internetową Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.

 

Pozostałe informacje:

https://strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/wcag/2514,WCAG20.html

do góry