Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Deklaracja dostępności -

Nawigacja

Deklaracja dostępności

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz do strony internetowej BIP Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.07.05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 18.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Ułatwienia dostępu

Strona internetowa Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersję z wysokim kontrastem.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Zespół ds. Dostępności w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

tel. 85 714 5271,  85 714 5231,  85 714 5002

tel. kom. 885 827 292 lub 721 960 257

email: dostepnosc.posg@strazgraniczna.pl, posg@strazgraniczna.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.
 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

1. Interesanci ze szczególnymi potrzebami przyjmowani są w budynku nr 1 Komendy Podlaskiego Oddziału SG im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą Białymstoku zlokalizowanym przy ul. Gen. J. Bema 100, 15-370 Białystok. Wejście na teren Komendy Oddziału, a następnie do budynku nr 1 odbywa się poprzez furtkę w ogrodzeniu Komendy Oddziału , która znajduje się po prawej stronie od bramy wjazdowej. Wejście na obniżony chodnik prowadzący ze strony miasta do furtki ograniczone jest przez dwuramienny słup elektryczny, utrudniający poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich (działka, na której znajduje się chodnik i słup nie należy do POSG). Po lewej stronie furtki znajduje się domofon, za pomocą którego można kontaktować się ze służbą dyżurną biura przepustek oraz prosić o wsparcie przy wejściu do biura przepustek. Po przekroczeniu furtki, po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, który prowadzi do drzwi wejściowych budynku nr 1 Wejście prowadzi do holu biura przepustek, gdzie osoby ze szczególnymi potrzebami zgłaszają do służby dyżurnej biura przepustek swoje przybycie i przedstawiają cel wizyty. Służba dyżurna biura przepustek, powiadamia osobę wskazaną przez interesanta, a osoba ze szczególnymi potrzebami oczekuje w holu na jej przybycie. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą być obsługiwane w miejscu wyznaczonym w holu biura przepustek lub w asyście osoby merytorycznie obsługującej wizytę przechodzą do pomieszczenia, w którym zostaną obsłużone.
Z biura przepustek przechodzi się na teren komendy Oddziału poprzez ,,kołowrotki” lub poprzez drzwi wejściowe, a następnie przez bramkę. Z przejścia przez ,,kołowrotek,, nie mogą korzystać osoby na wózkach inwalidzkich ze względu na stopień przy wyjściu z biura przepustek. Osoby na wózkach inwalidzkich w celu wjazdu na teren komendy oddziału mogą korzystać z drugiego wejścia.
 

2. Budynki Komendy Oddziału posiadają po dwie kondygnacje oraz nie posiadają wind. Interesanci z niepełnosprawnością ruchową mogą być obsłużeni na parterze budynków. Jedyna winda dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się w budynku nr 22, w którym funkcjonuje Służba Zdrowia Podlaskiego Oddziału SG.
 

3. W budynkach Komendy Oddziału nie funkcjonują systemy informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych wspomagających osoby słabosłyszące. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Toalety znajdują się na każdej kondygnacji budynku. Toalety przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku znajdują się na parterze budynku nr 2 i 22.

 

4. Podlaski Oddział Straży Granicznej dysponuje miejscami parkingowymi dla osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Komendy Oddziału. Trzy miejsca parkingowe znajdują się na parkingu przy budynku nr 2 i są stosownie oznakowane. Wjazd na teren Komendy Oddziału odbywa się w reżimie kontroli dostępu. Osoba ze szczególnymi potrzebami po zaparkowaniu pojazdu zobligowana jest do powrotu na biuro przepustek celem przejścia procedury opisanej w pkt. 1. Dodatkowe miejsca parkingowe przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami znajdują się przy budynku nr 3 (3 miejsca), przy budynku nr 8 (2 miejsca) oraz przy budynku
nr 22 (jedno miejsce).

 

5. Do Komendy Oddziału oraz jej budynków jest możliwość wejścia osoby ze szczególnymi potrzebami wraz z psem asystującym. Warunkiem wejścia z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę ze szczególnymi potrzebami certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba ze szczególnymi potrzebami nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.


6. Obsługa osób niesłyszących, niedosłyszących i głuchoniemych w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w tym możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego odbywa się zgodnie z następującą procedurą:

 • zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn. Dz.U z 2017 r., poz. 1824) Podlaski Oddział Straży Granicznej (POSG) udostępnia osobom doświadczającym (trwale lub okresowo) trudności w komunikowaniu się, zwanym dalej ”osobami uprawnionymi” następujące usługi umożliwiające, bądź wspierające kontakt z funkcjonariuszami/pracownikami Oddziału:
 • z pomocy osoby przybranej, pośredniczącej w kontakcie z POSG.
 • przez osobę przybraną, zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Może to być znajomy lub członek rodziny, wybrany przez osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się:
 • z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
 • Podlaski Oddział Straży Granicznej zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo – migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia
ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, w terminie co najmniej 3 dni roboczych poprzedzających datę planowanej wizyty w Oddziale.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej,
 • wskazanie wybranej metody komunikowania się,
 • propozycja terminu i godziny spotkania,
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt ze zgłaszającym, na który zostanie nadesłana informacja zwrotna dotycząca realizacji świadczenia usługi (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).
 • W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w postaci zapewnienia usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika we wskazanym w zgłoszeniu terminie, Oddział zobowiązany jest do poinformowania osoby uprawnionej
  o zaistniałym fakcie (wraz z podaniem uzasadnienia), z równoczesnym wskazaniem propozycji innych możliwych terminów wizyty/spotkania, bądź innej metody/sposobu kontaktu:
 • ze środków wspierających komunikowanie się.

 

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres:

dostepnosc.posg@strazgraniczna.pl

posg@strazgraniczna.pl

 • faksem na nr: +48 85 714 57 01
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd):

Podlaski Oddział Straży Granicznej

ul. Bema 100, 15-370 Białystok

 

 • telefonicznie za pośrednictwem osoby przybranej pod nr:

 +48 85 714 50 02

lub

tel. 85 714 5271,  85 714 5231

tel. kom. 885 827 292 lub 721 960 257

 

 

Pozostałe informacje dot. dostępności strony:

Serwis urzędu został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.0  w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)
 • oraz Section 508

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

https://strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/wcag/2514,WCAG20.html

 

do góry