Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Placówka SG w Sejnach -

Nawigacja

Placówka SG w Sejnach

Placówka SG w Sejnach

 

 

 

 
NAZWA   Placówka SG w Sejnach
KOMENDANT   ppłk SG Sławomir MODZELEWSKI
ADRES   ul. Łąkowa 5
16-500 Sejny
TELEFON   87 51 73 720
FAX   87 51 73 725
MAIL   sdo.sejny@strazgraniczna.pl
 

 

Placówkę SG w Sejnach utworzono w dniu 01.01.2009 r. na bazie istniejącego już obiektu SG. Położona jest w odległości 10 km od linii granicy państwowej. Od zachodu sąsiaduje z Placówką  SG w Rutce-Tartak, a od południa z Placówką SG w Płaskiej. Placówce przyporządkowano odcinek granicy państwowej z Republiką Litewską o długości 63,90 km. Linia granicy państwowej przebiega w większości głównie lądem w terenie równinnym i pagórkowatym, w części przez obszar Puszczy Augustowskiej przecinając jeziora: Bałędź, Gaładuś i Łapuchis oraz rzekę Marycha.

Konsekwencją zniesienia kontroli granicznej w dniu 21.12.2007 r. na odcinkach granicy wewnętrznej Schengen jest zwiększenie aktywności działań Straży Granicznej w rejonach oddalonych od linii granicy państwowej.
Placówka SG w Sejnach prowadzi kontrole doraźne wewnątrz kraju w terytorialnym zasięgu działania. Podstawowym zadaniem placówki jest prowadzenie kontroli legalności pobytu cudzoziemców, kontrola ruchu drogowego ukierunkowana na zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji i zwalczanie przestępczości będącej we właściwości Straży Granicznej.

Przez strefę działania placówki przebiegają 2 szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym:

- droga krajowa nr 16,
- linia kolejowa  Szestokai - Suwałki,  ze stacją graniczną w Trakiszkach, po której odbywa się ruch osobowy i towarowy.

do góry