Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Stop korupcji -

Nawigacja

Stop korupcji

Stop korupcji

27.09.2019

Korupcja - co to jest?

Łapownictwo (korupcja, przekupstwo) - przestępstwo polegające na przyjęciu przez osobę pełniącą funkcję publiczną korzyści majątkowej lub osobistej (albo jej obietnicy) w zamian za dokonanie czynności urzędowej lub bezprawnej. (def. encyklopedyczna PWN) Korupcja oznacza żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę. (def. wg Cywilno-Prawnej Konwencji o Korupcji sporządzonej w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r. Dz. U. z dnia 16 listopada 2004 r.)

 

Podmioty przestępstwa korupcji w sektorze publicznym (art. 228-231 kk)

Podmiotem łapownictwa czynnego (przekupstwa) może być każda osoba, która wręcza (daje), bądź obiecuje udzielić łapówki w zamian za załatwienie interesującej ją sprawy w urzędzie czy instytucji przez osobę przyjmującą korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę. Podmiotem łapownictwa biernego (sprzedajności) może być funkcjonariusz publiczny, lub osoba nie będąca funkcjonariuszem publicznym, ale pełniąca funkcję publiczną, przyjmująca (biorąca) łapówkę. Korzyść majątkowa – to każde dobro, które jest w stanie zaspokoić określoną potrzebę, a jego wartość da się wyrazić w pieniądzu. Może nią być nie tylko przyrost majątku, ale i wszystkie korzystne umowy np. pożyczka udzielona na korzystnych warunkach. Korzyść osobista – jest to świadczenie o charakterze niemajątkowym polepszające sytuację osoby, która je uzyskuje (np. obietnica awansu, odznaczenie orderem, wyuczenie zawodu). Korupcją majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie jak i dla kogoś innego.

 

Ustawowe zadania Straży Granicznej w zakresie walki z korupcją

Zgodnie z art. 1 ust. 2a Ustawy o Straży Granicznej Straż Graniczna prowadzi postępowania w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, popełnionych przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

 

Jednostki Straży Granicznej wyspecjalizowane do walki z korupcją

Wyspecjalizowaną jednostką organizacyjną Straży Granicznej, powołaną do rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania zagrożeń godzących w wykonywanie ustawowych zadań Straży Granicznej jest Biuro Spraw Wewnętrznych SG. Jednym z podstawowych zadań wskazanej jednostki jest rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 kk popełnianych przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

 

PAMIĘTAJ !!!
Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta bądź wręczona, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa - zanim organ ten o nim się dowiedział.

Sprzedajność i przekupstwo godzą w zasady bezstronności i jednakowego traktowania obywateli oraz w prawidłowe funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządu terytorialnego. Przedmiotem ochrony w obu przypadkach jest bezinteresowność osób pełniących funkcje publiczne oraz zaufanie społeczne do rzetelności działań instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, oraz instytucji publicznych w państwach obcych i organizacjach międzynarodowych.

 

Zgłoś korupcję:  wzbswsg.bialystok@strazgraniczna.pl
Wydział Zamiejscowy w Białymstoku Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej
ul. Bema 100 15-370 Białystok
tel. +48 85 7145212
Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

do góry