Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Warunki uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej -

Nawigacja

Warunki uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej

Warunki uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej

Katarzyna Zdanowicz
15.04.2022

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem uprawianie turystyki, sportu i połowu ryb w strefie nadgranicznej 1 na wodach granicznych, co do zasady może się odbywać do granicy państwowej przez całą dobę. O ile jednak dotyczy to wykorzystania w tym celu sprzętu pływającego – dozwolone jest tylko w porze dziennej, zaczynającej się pół godziny po wschodzie słońca, a kończącej się pół godziny przed zachodem słońca (z zastrzeżeniem - o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej).

O zamiarze wykonywania powyższych czynności, osoby fizyczne lub w przypadku imprez zorganizowanych – organizatorzy, winni powiadomić właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem planowanych czynności lub imprezy.

Również zamiar wykonywania polowań w strefie nadgranicznej na obszarze gmin przyległych do granicy państwowej (z wyłączeniem gmin przyległych wyłącznie do brzegu morskiego), podlega zgłoszeniu do właściwego miejscowo komendanta placówki. Zgłoszenia w tej sytuacji powinien dokonać odpowiednio: dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, organizującego polowanie lub myśliwy polujący indywidualnie – nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem polowania.  

Uwaga!

Wymogi powyższe nie dotyczą odcinków granicy państwowej z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą !

1 STREFA NADGRANICZNA  - obejmuje cały obszar gmin przylegających do granicy państwowej, a na odcinku morskim – do brzegu morskiego. Jeżeli określona w ten sposób szerokość strefy nadgranicznej nie osiąga 15 km, włącza się do strefy nadgranicznej również obszar gmin bezpośrednio sąsiadujących z gminami przyległymi do granicy państwowej lub brzegu morskiego. Zasięg strefy nadgranicznej oznacza się tablicami z napisem " Strefa nadgraniczna" – wyciąg z art. 12 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz.1944 z późn. zm.).

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 7/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej 1 obowiązuje  zakaz przebywania w pasie drogi granicznej granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną w rozumieniu przepisów kodeksu granicznego z Schengen, położonym w Gminach: Mielnik, Nurzec-Stacja, Czeremcha, Kleszczele, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Białowieża, Narewka, Michałowo, Gródek, Krynki, Szudziałowo, Sokółka, Kuźnica, Nowy Dwór, Lipsk, Płaska i Giby – na całej długości.

1 PAS DROGI GRANICZNEJ - jest to obszar o szerokości 15 metrów, licząc w głąb kraju od linii granicy państwowej lub od brzegu wód granicznych albo brzegu morskiego.

Wejście na pas drogi granicznej w miejscach objętych zakazem jest naruszeniem prawa zagrożone karą grzywny do 500 zł - art. 54 kodeksu wykroczeń.

W bliskiej odległości od granicy państwa ustawione są tablice informujące o zakazie przekraczania granicy i zakazie przebywania w pasie drogi granicznej.

do góry