Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Dokumenty pobytowe -

Nawigacja

Dokumenty pobytowe

Dokumenty pobytowe

29.12.2014

KARTA POBYTU

Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach kartę pobytu wydaje się na wniosek cudzoziemca, który uzyskał zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. Kartę pobytu wydaje komendant placówki Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej, który udzielił tej zgody, a wymienia komendant placówki Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium RP jeżeli spełnia przesłanki zawarte w art. 348 ww. ustawy.

Ponadto z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach wydane na podstawie dotychczasowych przepisów decyzje:

1)      o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 97:

a.       ust. 1 pkt 1 lub 1a ustawy zmienianej  stają się decyzjami o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

 

            W przypadku cudzoziemców mieszkających na terenie powiatów: monieckiego, zambrowskiego, wysoko mazowieckiego oraz białostockiego (gminy: miasto Białystok, Wasilków, Dobrzyniewo Duże, Tykocin, Zawady, Choroszcz, Juchnowiec, Turośń Kościelna, Suraż, Łapy, Poświętne) - patrz mapka -  w celu wydania lub wymiany karty pobytu powinni zgłaszać się do Wydziału ds. Cudzoziemców Podlaskiego Oddziału SG przy ul. Bema 100 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Informacje dot. wydania lub wymiany karty pobytu można uzyskać pod nr tel. +48 797337576.

Kartę pobytu wydaje się lub wymienia po uiszczaniu opłaty 50 zł:

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

ul. Bema 100

15-370 Białystok

Numer konta:

42 1010 1049 0017 1722 3100 0000

opłata za wydanie/wymianę karty pobytu

Opłaty nie pobiera się w przypadku wydania pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, który w RP uzyskał zgodę na pobyt ze względów humanitarnych oraz od cudzoziemca przebywającemu na terytorium RP na podstawie decyzji  o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych, która stała się tą decyzją na podstawie art. 97 ust 1 pkt. 1 lub 1a. (szczegółowe informacje dot. opłat za wydawane dokumenty zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014r w sprawie opłat pobieranych w RP od cudzoziemców za wydanie i wyminę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania – do pobrania rozp_oplat.pdf)

 

            Wniosek o wydanie kolejnej karty (do pobrania) pobytu należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem okresu ważności karty pobytu. Cudzoziemcy zgłaszający się do organów Straży Granicznej powinni mieć wypełniony wniosek oraz załączyć do niego 2 fotografie (35mm x 45mm), zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy oraz potwierdzenie dokonania opłaty.

Cudzoziemcy, którzy ukończyli 6 rok życia muszą stawić się osobiście w celu wydania lub wymiany karty pobytu w związku z pobraniem odcisków linii papilarnych.

W karcie pobytu nie umieszcza się podpisu posiadacza gdy jest wydana osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia. W związku z tym we wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu osoby które ukończyły 13 rok życia umieszczają wzór podpisu oraz podpisują wniosek samodzielnie. Natomiast u osoby, która nie ukończyła 13 roku życia nie zamieszcza się wzoru podpisu – wniosek podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

We wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu  część C dotyczącą adresu wypełnia się tylko wtedy gdy cudzoziemiec posiada adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące.

W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu lub dokumenty „zgoda na pobyt tolerowany” cudzoziemiec zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia jego utraty lub uszkodzenia powiadomić o tym fakcie organ, który wydał ten dokument (zawiadomienie do pobrania). Cudzoziemcowi, który zawiadomił o utracie lub uszkodzeniu dokumentu wydaje się nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania kolejnego dokumentu, nie dłużej jednak niż 2 miesiące. W takim przypadku opłata za wydanie nowego dokumentu wynosi 100zł.

 

Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium RP oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

 

DOKUMENT „ZGODA NA POBYT TOLEROWANY”

Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach dokument „zgoda na pobyt tolerowany” wydaje się na wniosek cudzoziemca który uzyskał zgodę na pobyt tolerowany  na terytorium RP. Dokument wydaje komendant placówki Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej, który udzielił cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany, a wymienia lub odmawia jego wymiany komendant placówki Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt ze tolerowany na terytorium RP jeżeli spełnia przesłanki zawarte a art. 351 ww. ustawy.

Ponadto z dniem wejścia w życie ustawy wydane na podstawie dotychczasowych przepisów decyzje:

1)      o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 97:

a.       ust. 1 pkt. 2 lub ust 2 ustawy zmienianej stają się decyzjami o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany

 

W związku z powyższym cudzoziemiec posiadający decyzję wydaną na podstawie ww. przepisów uzyskuje bądź wymienia kartę pobytu u właściwego komendanta placówki SG bądź komendanta oddziału.

            W przypadku cudzoziemców mieszkających na terenie powiatów: monieckiego, zambrowskiego, wysoko mazowieckiego oraz białostockiego (gminy: miasto Białystok, Wasilków, Dobrzyniewo Duże, Tykocin, Zawady, Choroszcz, Juchnowiec, Turośń Kościelna, Suraż, Łapy, Poświętne) - patrz mapka -  w celu wydania lub wymiany dokumentu „ zgoda na pobyt tolerowany” powinni zgłaszać się do Wydziału ds. Cudzoziemców Podlaskiego Oddziału SG przy ul. Bema 100 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Informacje dot. wydania lub wymiany dokumentu „ zgoda na pobyt tolerowany” można uzyskać pod nr tel. +48 797337576.

 

Dokument „zgoda na pobyt tolerowany” wydaje się lub wymienia po uiszczaniu opłaty 50 zł:

Numer konta:

42 1010 1049 0017 1722 3100 0000

ul. Bema 100

15-370 Białystok

Numer konta:

42 1010 1049 0017 1722 3100 0000

opłata za wydanie/wymianę dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

 

         Zasady wypełniania wniosku o wydanie lub wymianę dokumentu „ zgoda na pobyt tolerowany” (do pobrania) są takie same jak w przypadku wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu.

            Dokument „zgoda na pobyt tolerowany” w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium RP, natomiast nie uprawnia do przekroczenia granicy.

 

 

do góry