Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Placówka SG w Rutce-Tartak -

Nawigacja

Placówka SG w Rutce-Tartak

Placówka SG w Rutce-Tartak

 

 

 

 
NAZWA   Placówka SG w Rutce-Tartak
KOMENDANT   mjr SG Wojciech BARTOSZEWICZ
ADRES   ul. Wojska Polskiego 13
16-406 Rutka-Tartak
TELEFON   87 56 60 300
FAX   87 56 60 305
MAIL   sdo.rutkatartak@strazgraniczna.pl
 

 

Placówkę SG w Rutce-Tartak im. marsz. J. Piłsudskiego utworzono w 1936 r. Placówce przyporządkowano odcinek granicy wewnętrznej UE z Republiką Litewską o dł. 40,48 km. Od zachodu sąsiaduje z Placówką SG w Dubeninkach (Warmińsko-Mazurski Oddział SG), od południa z Placówką SG w Augustowie, od południowego wschodu z Placówkami SG w Sejnach i Płaskiej. Linia granicy państwowej przebiega lądem przecinając w kilku miejscach rzeki: Szelmentka i Szeszupa oraz jezioro Dunajewo i Ingiel.Teren mocno pagórkowaty z liczną siecią dróg przecinających linię granicy państwowej.

Konsekwencją zniesienia kontroli granicznej w dniu 21.12.2007 r. na odcinkach granicy wewnętrznej Schengen jest zwiększenie aktywności działań Straży Granicznej w rejonach oddalonych od linii granicy państwowej. Placówka SG w Rutce-Tartak prowadzi kontrole doraźne wewnątrz kraju w terytorialnym zasięgu działania. Podstawowym zadaniem placówki jest prowadzenie kontroli legalności pobytu cudzoziemców, kontrola ruchu drogowego ukierunkowana na zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji i zwalczanie przestępczości będącej we właściwości Straży Granicznej.

Przez strefę działania placówki przebiegają 2 szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym:

- droga krajowa nr 8,
- linia kolejowa łącząca Warszawę z Szestokai ze stacją graniczną w Trakiszkach, po której odbywa się ruch osób i towarów.

do góry