Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Praktyki studenckie -

Nawigacja

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

06.11.2014

Osoby zainteresowane realizacją praktyk studenckich w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej występują do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z pisemną prośbą podając:

 • dane osobowe studenta, w tym numer telefonu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb odbywania praktyki,  
 • nazwę uczelni, wydział, kierunek, rok studiów, wraz z uzasadnieniem uwzględniającym obszar pozostający w zainteresowaniu studenta ubiegającego się o realizację praktyki,
 • czas trwania praktyki oraz termin (z wyprzedzeniem co najmniej 2 miesięcy przed planowanym terminem praktyki),

Do przedmiotowej prośby należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
 • imienne skierowanie na praktykę (wydane przez uczelnię) wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • ramowy program praktyki,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie strat finansowych w wyniku szkód wyrządzonych w mieniu Straży Granicznej w trakcie odbywania praktyki w komórkach wewnętrznych Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Nie złożenie wszystkich wymaganych dokumentów będzie oznaczało niespełnienie ww. wymagań, a tym samym będzie skutkowało  udzieleniem odpowiedzi odmownej.

Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać (złożyć, dostarczyć) na adres:

Podlaski Oddział Straży Granicznej

ul. Bema 100

15-370 Białystok

Podlaski Oddział Straży Granicznej posiada ograniczone możliwości organizacji praktyk studenckich oraz może odmówić przyjęcia studenta na praktykę bez podania przyczyny. Rozpatrzenie prośby o odbycie praktyk zawodowych następuje z uwzględnieniem:  

 • zbieżności kierunku studiów z zakresem ustawowej działalności Straży Granicznej,
 • ograniczenia dostępu do informacji związanych z ochroną informacji niejawnych oraz innych informacji prawnie chronionych,
 • możliwości organizacyjnych i logistycznych komórek organizacyjnych.

Praktykę studencką w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej można odbywać wyłącznie w następujących obszarach tematycznych:

 1. Prawo, administracja oraz bezpieczeństwo narodowe o specjalizacji: bezpieczeństwo publiczne, wewnętrzne, narodowe i administracyjne.
 2. Kierunki studiów związane z łącznością i/lub teleinformatyką.
 3. Zarządzanie, rachunkowość, ekonomia, zamówienia publiczne, żywienie człowieka (gastronomia i sztuka kulinarna, technologia spożywcza, dietetyka, towaroznawstwo przemysłu spożywczego), budownictwo i gospodarka mieszkaniowa.
 4. Wychowanie fizyczne - kierunek nauczycielski, pedagogika, psychologia oraz kierunki filologiczne.

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie można uzyskać pod numerami telefonów: (85) 714 55 05

 

 

do góry