Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. - Informacja o składnikach majątku -

Nawigacja

Informacja o składnikach majątku

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.

Andrzej Łuczaj
06.07.2020

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku informuje, że posiada do zagospodarowania w formie nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużyte i zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego Wydziału Techniki i Zaopatrzenia, których wykazy zamieszczono poniżej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, (Dz.U.2019.2004), składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być przekazane:

 • nieodpłatnie innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu,
 • dokonać darowizny na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą naukową i badawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

W przypadku zainteresowania pozyskaniem przedmiotowych składników proszę o złożenie pisemnego wniosku do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, zgodnie z § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2020 r.

Wniosek powinien zawierać:

 • nieodpłatne przekazanie:
 1. nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
 2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
 3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
 4. Uzasadnienie.
 5. w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby jednostek Straży Granicznej i pozostałych jednostek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • darowizna:
 1. nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o darowiznę składnika rzeczowego majątku ruchomego,
 2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
 3. statut zainteresowanego podmiotu,
 4. pisemne uzasadnienie potrzeb,
 5. wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego, oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.
 6. zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela:

 • mjr SG Marek BONDAREWICZ, tel. 85 714 52 33, tel. IP 664 5233
do góry