Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Informacja dla cudzoziemców -

Nawigacja

Informacja dla cudzoziemców

Informacja dla cudzoziemców

08.08.2014

Zgodnie z zapisami art. 48a ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ, który wydał cudzoziemcowi, decyzję o umorzeniu postępowania lub odmowie nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, informuje o tym organ Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, gdy decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Wszelka dokumentacja w tym zakresie jest przekazywana do odpowiednich terenowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

W terytorialnym zasięgu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – obejmującym województwo podlaskie, zadania w powyższym zakresie, realizować będzie komendant oddziału oraz poszczególni komendanci placówek SG, według załączonej mapki z podziałem terytorialnym.

W związku z tym, wszelkie wnioski, m. in. o wydanie kolejnej karty, wymianę karty należy składać według właściwości do poszczególnych komendantów.

do góry