Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Tryb uzyskiwania informacji - Udostępnianie informacji do celów naukowo-badawczych -

Nawigacja

Udostępnianie informacji do celów naukowo-badawczych

Tryb uzyskiwania informacji

15.01.2015

W celu uzyskania informacji do celów naukowo-badawczych, należy zwrócić się z podaniem o jej udostępnienie. Przedmiotowe podanie, musi zawierać:

  1. Dane osoby składającej podanie
  2. Adres do korespondencji (e-mail, numer telefonu)
  3. Wskazanie tematyki, w związku z którą zainteresowana osoba zwraca się o udostępnienie. Podanie powinno dokładnie określać przedmiot udostępnienia, typ informacji i danych podlegających udostępnieniu (podając: rodzaj, strukturę i okres informacji będącej
    w zainteresowaniu).
  4. Jako załącznik – zaświadczenie z placówki badawczej, naukowej, uczelni potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, pracownikiem lub osobą prowadzącą badania na rzecz wymienionych placówek i instytucji wraz z zobowiązaniem, że dane o które udostępnienie wnosi wnioskodawca zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowo-badawczych.

Wypełnione i podpisane podanie (tylko dokumenty oryginalne) wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem tradycyjnym na adres:

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji

Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku

ul. gen. J. Bema 100

15-370 Białystok

 

lub

 

w formie dokumentu elektronicznego spełniającego wymogi przepisów art. 63 § 1-3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. Nr 1257)

na adres poczty elektronicznej: infopub.podlaski@strazgraniczna.pl

 

W zależności od możliwości Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej informacje będą udostępniane w wersji papierowej lub elektronicznej.

Udostępnianie informacji do celów naukowo-badawczych następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym powyżej lub w przepisach szczególnych, organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Straż Graniczna nie udostępnia informacji powszechnie dostępnych (również tych, znajdujących się na stronach internetowych poszczególnych oddziałów, ośrodków szkolenia Straży Granicznej oraz Komendy Głównej Straży Granicznej), dotyczących aktualnych aktów prawnych, itp.

Straż Graniczna nie udostępnia do celów naukowo-badawczych informacji zawierających informacje niejawne, określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. Nr 1167 z późn. zm.). Ewentualne udostępnienie tego typu informacji możliwe jest wyłącznie w trybie art. 34 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych. Ograniczenie w dostępie do informacji dotyczy również innych tajemnic ustawowo chronionych.

Udostępnienie informacji zawierających chronione dane osobowe osób trzecich następuje po anonimizacji tych danych.

W przypadku, gdy wnioskodawca zamierza jednocześnie pozyskać dane znajdujące się
w zasobach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz innych jednostkach organizacyjnych SG, wniosek o udostępnienie należy kierować do kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych.

do góry