Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Strzeżony Ośrodek - Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku -

Nawigacja

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku

Strzeżony Ośrodek

08.08.2014

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku powstał w roku 2008 i jest placówką o profilu męskim, w której mogą przebywać jednocześnie 122 osoby.

Cudzoziemcy umieszczeni w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców mają zapewnioną stałą opiekę medyczną i wyżywienie uwzględniające wymogi religijne i kulturowe. Mogą posiadać przedmioty kultu religijnego, zapewnia się też im możliwość wykonywania praktyk religijnych.

Podstawę prawną do umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku stanowią art. 398 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz art. 87 ust. 1 w związku z art. 88a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontakt z administracją strzeżonego ośrodka (w dni powszednie, w godz. 7:45-15:45):

 • naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców: ppłk SG Jacek Dederko: +48 85 714 52 70
 • sekretariat: +48  85 714 52 74
 • fax: +48  85 714 57 09
 • osoba wyznaczona do kontaktu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zewnętrznymi: Leszek Urbaniak: +48 85 714 52 75
 • e-mail: sodc.bialystok@strazgraniczna.pl

 

Zasady dotyczące odwiedzin osób umieszczonych w ośrodku:

 • cudzoziemcowi zgody na widzenie, na jego wniosek lub wniosek osoby odwiedzającej, udziela Naczelnik Wydziału - Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku;
 • wniosek powinien być dostarczony osobiście za pośrednictwem poczty (lub poczty elektronicznej na wskazany powyżej e-mail) na adres:

Naczelnik Wydziału - Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców 
Podlaski Oddział Straży Granicznej
ul. Bema 100
15-370 Białystok

 • wzór wniosku:  PDF;
 • we wniosku powinny być wymienione wszystkie osoby zamierzające wziąć udział w odwiedzinach;
 • w widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie; liczba osób niepełnoletnich, posiadających wymaganą zgodę, nie podlega ograniczeniu, z tym że osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej zgodę na widzenie;
 • osoba odwiedzana musi wyrazić zgodę na widzenie;
 • w trakcie widzenia można przekazać cudzoziemcowi paczkę (po sprawdzeniu jej zawartości przez funkcjonariusza w obecności cudzoziemca) oraz pieniądze;
 • paczka może zawierać: odzież, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku oraz środki opatrunkowe i higieniczne a także leki, które jednak mogą być przekazane jedynie za zgodą lekarza SOdC;
 • zabronione jest przekazywanie: artykułów spożywczych, przedmiotów niebezpiecznych, alkoholu, substancji psychotropowych, środków odurzających i innych przedmiotów, które mogą zagrażać porządkowi i bezpieczeństwu w strzeżonym ośrodku;
 • osoba odwiedzająca stawiając się w miejscu widzenia, musi mieć przy sobie i okazać ważny dokument tożsamości;
 • zasadą jest jedno widzenie w ciągu dnia, trwające do 90 minut, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą naczelnika wydziału, czas widzenia może zostać przedłużony; cudzoziemiec może też otrzymać zgodę na więcej niż jedno widzenie w ciągu dnia;
 • widzenia odbywają się przez cały tydzień, w godzinach między 9.30 – 12.15 oraz 13.30 – 16.45, w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu, pod nadzorem funkcjonariusza SG;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: +48 85 7145279, +48 85 7145039.

 

UWAGA: OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZEKAZYWANIA CUDZOZIEMCOM PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ ICH PAKOWANIA DOTYCZY TO ZARÓWNO ŻYWNOŚCI PRZESYŁANEJ W PACZKACH JAK I PRZEKAZYWANEJ W TRAKCIE ODWIEDZIN.

do góry