Podlaski Oddział Straży Granicznej

Drukuj PDF

Referat Organizacji i Naboru
Wydziału Kadr i Szkolenia
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. gen. J. Bema 100, 15 - 370 Białystok
telefony kontaktowe: 7145135, 7145294, 7145471

 

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku z dniem 20 lutego 2014 roku zakończył nabór do służby przygotowawczej w Straży Granicznej.

Termin kolejnego naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku

 

SŁUŻBA W STRAŻY GRANICZNEJ

Podstawy prawne:

- art. 31 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 ze zm.)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz.U. Nr 23, poz. 175 ze zm.)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr 79, poz. 349ze zm.)

 

Zgodnie z art. 31 ustawy o Straży Granicznej służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

- posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,

- o nieposzlakowanej opinii,

- niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- korzystająca w pełni z praw publicznych,

- posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować,

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

oraz ponadto:

- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),

- która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat.

 

Kandydata uznaje się za spełniającego warunki określone w ustawie o Straży Granicznej, jeżeli spełnia łącznie następujące wymagania:

- otrzyma pozytywną ocenę z pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego,

- osiągnie minimum 12 punktów z drugiego etapu postępowania,

- uzyska orzeczenie o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w SG, wydane przez Rejonową Komisję Lekarską,

- zostanie ustalone, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie o przyjęcie do służby zaadresowane do Komendanta Podlaskiego Oddziału SG. (patrz "Załączniki")

2. Kwestionariusz osobowy - wypełniony własnoręcznie, czytelnie, pismem drukowanym. (patrz "Załączniki")

- pomoc w wypełnieniu kwestionariusza osobowego (patrz "Załączniki")

3. Dwie aktualne fotografie (kolorowe) w formacie wymaganym do dowodu osobistego.

4. Oryginał i kserokopia dowodu osobistego.

5. Oryginał i kserokopia książeczki wojskowej (ksero stron nr 2-3,4-5,6-7,8-9).

Kandydaci posiadający wykształcenie średnie muszą być przeniesieni do rezerwy i posiadać odpowiedni wpis w książeczce wojskowej. Absolwenci szkół wyższych są zwolnieni z tego obowiązku.

6. Oryginały i kserokopie świadectw z poprzednich miejsc pracy lub służby.

7. Oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne.

8. Oryginał i kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia.

9. Oryginał i kserokopia odpisu skróconego aktu małżeństwa.

10. Oryginał i kserokopia paszportu ( wszystkie strony z adnotacjami, stemplami i wizami).

11. Dokumenty potwierdzające posiadanie stopnia wojskowego wraz z podstawą prawną nadania tego stopnia.

12. W przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych: oryginał i kserokopia w/w poświadczenia bezpieczeństwa wraz z oryginałem i kserokopią aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Kandydat przedstawia oryginały wszystkich dokumentów tylko do wglądu.

Kopie wszystkich dokumentów (w oryginalnym wymiarze) powinny być wykonane na papierze formatu A4.

Załączniki:
PlikRozmiarPobrane
Pobierz (kwestionariusz_osobowy.pdf)KWESTIONARIUSZ OSOBOWY4563 Kb11939
Pobierz (PODANIE.docx)WZÓR PODANIA10 Kb7621
Pobierz (POMOC.pdf)POMOC W POPRAWNYM WYPEŁNIENIU KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO157 Kb6648
 
>> Strona główna Nabór do służby